مگاترونیک

راه اندازی و تست ماژول MPU6050

راه اندازی و تست ماژول MPU6050

در این آموزش از مگاترونیک نحوه تست و راه اندازی ماژول MPU6050 با اردوینو را اموزش خواهیم داد. ماژول MPU6050 یکی از پر کاربرد ترین ماژول های ژیروسکوپ و شتاب سنج 3 محوره هست و ارتباط این ماژول از طریق پروتکل i2c با اردوینو بر قرار میشه


شماتیک تست mpu6050


SCL ماژول mpu6050 به پایه A5 اردوینو

SDA ماژول mpu6050 به پایه A4 اردوینو

INT ماژول mpu6050 به پایه 2 اردوینو

VCC ماژول به پایه 5V اردوینو

GND ماژول به پایه GND اردوینو


راه اندازی و تست ماژول MPU6050

کد تست ماژول MPU6050


برای تست ماژول کد های زیر رو کپی و در نرم افزار پیست کنید و روی اردوینو اپلود کنید


#include <Wire.h>
const int MPU = 0x68;
float AccX, AccY, AccZ;
float GyroX, GyroY, GyroZ;
float accAngleX, accAngleY, gyroAngleX, gyroAngleY, gyroAngleZ;
float roll, pitch, yaw;
float AccErrorX, AccErrorY, GyroErrorX, GyroErrorY, GyroErrorZ;
float elapsedTime, currentTime, previousTime;
int c = 0;
void setup() {
 Serial.begin(19200);
 Wire.begin();   
 Wire.beginTransmission(MPU);  
 Wire.write(0x6B);       
 Wire.write(0x00);       
 Wire.endTransmission(true);    
 
 calculate_IMU_error();
 delay(20);
}
void loop() {
 Wire.beginTransmission(MPU);
 Wire.write(0x3B);
 Wire.endTransmission(false);
 Wire.requestFrom(MPU, 6, true);
 AccX = (Wire.read() << 8 | Wire.read()) / 16384.0; 
 AccY = (Wire.read() << 8 | Wire.read()) / 16384.0; 
 AccZ = (Wire.read() << 8 | Wire.read()) / 16384.0; 
 accAngleX = (atan(AccY / sqrt(pow(AccX, 2) + pow(AccZ, 2))) * 180 / PI) - 0.58; 
 accAngleY = (atan(-1 * AccX / sqrt(pow(AccY, 2) + pow(AccZ, 2))) * 180 / PI) + 1.58;
 previousTime = currentTime;   
 currentTime = millis();      
 elapsedTime = (currentTime - previousTime) / 1000; 
 Wire.beginTransmission(MPU);
 Wire.write(0x43); 
 Wire.endTransmission(false);
 Wire.requestFrom(MPU, 6, true); 
 GyroX = (Wire.read() << 8 | Wire.read()) / 131.0; 
 GyroY = (Wire.read() << 8 | Wire.read()) / 131.0;
 GyroZ = (Wire.read() << 8 | Wire.read()) / 131.0;
 // Correct the outputs with the calculated error values
 GyroX = GyroX + 0.56; // GyroErrorX ~(-0.56)
 GyroY = GyroY - 2; // GyroErrorY ~(2)
 GyroZ = GyroZ + 0.79; // GyroErrorZ ~ (-0.8)
 gyroAngleX = gyroAngleX + GyroX * elapsedTime; // deg/s * s = deg
 gyroAngleY = gyroAngleY + GyroY * elapsedTime;
 yaw = yaw + GyroZ * elapsedTime;
 
 roll = 0.96 * gyroAngleX + 0.04 * accAngleX;
 pitch = 0.96 * gyroAngleY + 0.04 * accAngleY;
 
 // Print the values on the serial monitor
 Serial.print(roll);
 Serial.print("/");
 Serial.print(pitch);
 Serial.print("/");
 Serial.println(yaw);
}
void calculate_IMU_error() {
 while (c < 200) {
  Wire.beginTransmission(MPU);
  Wire.write(0x3B);
  Wire.endTransmission(false);
  Wire.requestFrom(MPU, 6, true);
  AccX = (Wire.read() << 8 | Wire.read()) / 16384.0 ;
  AccY = (Wire.read() << 8 | Wire.read()) / 16384.0 ;
  AccZ = (Wire.read() << 8 | Wire.read()) / 16384.0 ;
  // Sum all readings
  AccErrorX = AccErrorX + ((atan((AccY) / sqrt(pow((AccX), 2) + pow((AccZ), 2))) * 180 / PI));
  AccErrorY = AccErrorY + ((atan(-1 * (AccX) / sqrt(pow((AccY), 2) + pow((AccZ), 2))) * 180 / PI));
  c++;
 }
 AccErrorX = AccErrorX / 200;
 AccErrorY = AccErrorY / 200;
 c = 0;
 while (c < 200) {
  Wire.beginTransmission(MPU);
  Wire.write(0x43);
  Wire.endTransmission(false);
  Wire.requestFrom(MPU, 6, true);
  GyroX = Wire.read() << 8 | Wire.read();
  GyroY = Wire.read() << 8 | Wire.read();
  GyroZ = Wire.read() << 8 | Wire.read();
  // Sum all readings
  GyroErrorX = GyroErrorX + (GyroX / 131.0);
  GyroErrorY = GyroErrorY + (GyroY / 131.0);
  GyroErrorZ = GyroErrorZ + (GyroZ / 131.0);
  c++;
 }
 GyroErrorX = GyroErrorX / 200;
 GyroErrorY = GyroErrorY / 200;
 GyroErrorZ = GyroErrorZ / 200;
 Serial.print("AccErrorX: ");
 Serial.println(AccErrorX);
 Serial.print("AccErrorY: ");
 Serial.println(AccErrorY);
 Serial.print("GyroErrorX: ");
 Serial.println(GyroErrorX);
 Serial.print("GyroErrorY: ");
 Serial.println(GyroErrorY);
 Serial.print("GyroErrorZ: ");
 Serial.println(GyroErrorZ);
}

بعد از اپلود کد ، سریال مانیتور رو باز کنید و سرعت روی 19200 قرار دهید در صورتی که ماژول سالم باشه و با تغییر موقعیت ماژول در محور های x , y مدل  مقادیر نیز تغییر می کند.


راه اندازی و تست ماژول MPU6050

توضیحات کامل تر رو داخل فیلم اموزش دادیم شما میتوانید فیلم را در اینستاگرام مشاهده کنید

امیدوار که مطالب راه اندازی و تست ماژول MPU6050 برایتان مفید بوده باشه

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۳ رای

دیدگاه‌ها (0)

 • دیدگاه هایی تایید میشوند که در پنل کاربری / جزئیات حساب / نام نمایشی ، را تکمیل کرده باشند
 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.